საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩატარებისთვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ააიპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის ცენტრის“-თვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების მესამე კვარტლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 6 ივნისის №26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #14

 

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #13

 

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #10

 

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #5

 

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content