ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა და გასაჩივრების წესი

ადმინისტრაციული საჩივრის გასაჩივრების წესი ადმინისტრაციული საჩივრის გასაჩივრების ფორმა

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები

კანონები

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ევროპული ქარტია…

სამართლიანი ადმინისტრაციული წარმოების, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, ინფორმაციული თვითგამორკვევისა და საჯარო ხელისუფლების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურების უფლებები

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content