საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის 61-ე მუხლის, საქართველოს კანონი ,,ნარჩენების მართვის კოდექსის“ მე-13 მუხლის შესაბამისად:

განკარგულება №87

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა ფიჭური სატელეფონო მომსახურებით სარგებლობის ლიმიტის განსაზღვრისა და საწვავის გამოყოფის თაობაზე“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 11 თებერვლის №21 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება №86

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება №85

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაში დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება №84

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება №83  

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 5 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება №82

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ” მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 07 ოქტომბრის №64 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება №81

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 11 თებერვლის №20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება №80

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების მესამე კვარტლის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე

განკარგულება №79

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content