მარტვილის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ღონისძიებათა 2022-2025 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება №53

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ფართით: 5460 კვ.მ. და მასზე განთავსებული №1; №2; №3; №4 ნაგებობები ს.კ: 41.09.40.494) მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრისთვის ს.ნ: 235447628 უსასყიდლო უზუფრუქტის წესით (არსებობის ვადით) გადაცემის თაობაზე

განკარგულება №52

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების–გარე განათების ბოძების, შპს ,,მაგთიკომი’’-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლით, სარგებლობის უფლებით პირობით გაცემაზე

განკარგულება №51

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების და ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის №5 დადგენილების 57-ე მუხლის თანახმად

განკარგულება №50

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ს.კ: 41.06.31.307 ნაკვეთზე განთავსებული №1 ნაგებობიდან, ერთი ოთახის 30 კვ.მ ფართის, ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობად, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დასკვნით წარმოდგენილი თანხის (23000 ლარი) 5%-ის ოდენობით განსაზღვრაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება №49

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების პირველი კვარტლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე

განკარგულება №48

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 მაისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება №47

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 11 მაისის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება №46

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის, მერიის დებულებისა და მერიის სამსახურების დებულებების შენიშვნებით დაბრუნების შესახებ

განკარგულება №45

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content