მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი    

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი კაპიტალური ბიუჯეტი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტის დოკუმენტი…

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო” ოქმი N1

25 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

სხდომამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალსიწინებული შემდეგი საკითხები: 1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 იანვრის მორიგი…

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო” ოქმები

ოქმი N2 ოქმი N3 ოქმი N4 ოქმი N5 ოქმი N6 ოქმი N7 ოქმი N8 ოქმი N9…

2022 წლის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმები

ოქმი N1  2022 წლის 4 თებერვალი ოქმი N2  2022 წლის 11 მარტი ოქმი N3  2022 წლის…

2022 წლის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმები

ოქმი N3 2022 წლის 19 ივლისი ოქმი N4 2022 წლის 15 აგვისტო ოქმი N5 2022 წლის…

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის 61-ე მუხლის, საქართველოს კანონი ,,ნარჩენების მართვის კოდექსის“ მე-13 მუხლის შესაბამისად:

განკარგულება №87

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 მაისის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება №31

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content