მუნიციპალიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები

მერიასაკრებულო
 1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის დებულების დამტკიცების შესახებ

2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი

3. ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

4. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის დებულება

5. ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულება

6. ზედამხედველობის სმსახურის დებულება

7. ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის დებულება

8. კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის დებულება

9. შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის დებულება

10. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულება

11. შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება

 

 1. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

2. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი

4. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხა კომისიის დებულება

5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენების და მართვის საკითხთა კომისიის დებულება

6. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის დებულება

7. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულება

8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის დებულება

9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება

10. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შინაგანაწესი

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content