კომისიები და სამუშაო ჯგუფები

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდული სამუშაოების მიმდინარეობის კონტროლისა და დასრულებულ ობიექტებზე მიღება-ჩაბარების აქტების მომზადების მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სატენდერო კომისია.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემასთან დაკავშირებით შექმნილი კომისია.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის დამდგენი და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო მუდმივმოქმედი კომისია.

მარტვილის მუნიციპალიტეტში გადაბერებული, ქარსაშიში, დაავადებული ხეების მოჭრისა და გადაბელვის მიზანშეწონილობის დამდგენი კომისია.

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content