მარტვილის მუნიციპალიტეტიში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა პეტიცია

4 ივლისს, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე, ბიუროს წევრებმა განიხილეს შემდეგი საკითხი: მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული…

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“

ახალი საკრებულოს სხდომის ანონსი

გაცნობებთ, რომ მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად არჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა, საქართველოს ცენტრალური…

მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა პეტიცია

პეტიცია პეტიცია პეტიცია    

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები

facebook გვერდი

კანონები

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ევროპული ქარტია…

სამართლიანი ადმინისტრაციული წარმოების, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, ინფორმაციული თვითგამორკვევისა და საჯარო ხელისუფლების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურების უფლებები

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content