მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2014 წლის 21 ნოემბერს გაიმართა მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ,სხდომა დაიწყო 11 საათზე

დღის წესრიგი:

1) ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია/
/თანამომხსენებელი-მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ალექსანდრე გრიგალავა/

2) მარტვილის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების წესდებებში ცვლილებების განსახორციელებლად გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია/
/თანამომხსენებელი-მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ალექსანდრე გრიგალავა/

3) მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს თანმდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა პრემიების ოდენობის განსაზღვრისა და გაცემის წესის დადგენის შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია/
/თანამომხსენებელი-მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ალექსანდრე გრიგალავა/

4) მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმის, მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის აქტის ფორმისა და სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია/
/თანამომხსენებელი-მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ალექსანდრე გრიგალავა/

5) ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის პერსონალურ შემადგენლობაში ცვლილების შეტანის  თაობაზე;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია/

6) მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია/
7)მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია/
/თანამომხსენებელი-მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ალექსანდრე გრიგალავა/

8) მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის კვარტალური მიმოხილვის (პირველი იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით) ცნობად მიღების შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია/

9) მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ.
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია/

განხილულ იქნა რვა საკითხი,მიღებულ იქნა შესაბამისი დადგენილებები და განკარგულებები.
გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content