19 ნოემბრის ბიუროს სხდომა

19 ნოემბერს 13:00 საათზე, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ალექსანდრე ახვლედიანი უძღვებოდა.

სხოდომაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები:

 1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიროს 2021 წლის 19 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ; /მომხსენებელი-ალექსანდრე ახვლედიანი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე/
 2. მარტვილის მუნციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 41.09.32.888) აშენებული N2 ნაგებობის (შიდა სასარგებლო ფართის 184 კვ.მ) ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობად, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დასკვნით წარმოდგენილი თანხის (200300 ლარი) 10% ოდენობით განსაზღვრაზე და ზემოაღნიშნული ქონების (184 კვ.მდან გარკვეული ფართების) პირდაპირი განკარგვის წესით, ორი წლის ვადით ,სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, გარკვეული მოქალაქეებისთვის გადაცემაზე თანხმობის მიეცემის შესახებ; /მომხსენებელი-ალექსანდრე ახვლედიანი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე/
 3. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის ცენტრის“-თვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ოქტომბრის №42 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; /მომხსენებელი-ალექსანდრე ახვლედიანი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე/
 4. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახურის“-თვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ოქტომბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; /მომხსენებელი-ალექსანდრე ახვლედიანი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე/
 5. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 მარტის №11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; /მომხსენებელი-ალექსანდრე ახვლედიანი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე/
 6. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (მდებარე მუნიციპალიტეტი მარტვილი სოფ. აბედათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ს/კ: 41.05.31.002) აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ; /მომხსენებელი-ალექსანდრე ახვლედიანი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე/
 7. მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების მესამე კვარტლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე; /მომხსენებელი-ალექსანდრე ახვლედიანი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე/
 8. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მარტვილიოს მუნიციპალიტეტში შესასრულებელი სამუშაოების კორექტირებული ნუსხის მოწონების შესახებ; /მომხსენებელი-ალექსანდრე ახვლედიანი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე/
 9. „მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 18 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; /მომხსენებელი-ალექსანდრე ახვლედიანი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე/
 10. მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ; /მომხსენებელი-ალექსანდრე ახვლედიანი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე/
 11. მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. /მომხსენებელი-ალექსანდრე ახვლედიანი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე/
 12. „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; /მომხსენებელი-ალექსანდრე ახვლედიანი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე/
 13. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. /მომხსენებელი-ალექსანდრე ახვლედიანი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე/
გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content