მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი

მარტვილი მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების 2023 წლის დანართი (პროექტი)

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის პროექტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი №1

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის პრიორიტეტები პროგრამები და მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

2023-2026 წლის პრიორიტეტები პროგრამები და მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის 2 კვარტლის მიმოხილვა

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი №1

2022 წლის ბიუჯეტის 1 კვარტლის მიმოხილვა

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N1 2022 წლის 25 იანვარი

1 მარტის ბრძანებანება მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე

1 მარტის ბრძანების დანართები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content