მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ღონისძიებათა 2022-2025 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება №53

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ფართით: 5460 კვ.მ. და მასზე განთავსებული №1; №2; №3; №4 ნაგებობები ს.კ: 41.09.40.494) მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრისთვის ს.ნ: 235447628 უსასყიდლო უზუფრუქტის წესით (არსებობის ვადით) გადაცემის თაობაზე

განკარგულება №52

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების–გარე განათების ბოძების, შპს ,,მაგთიკომი’’-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლით, სარგებლობის უფლებით პირობით გაცემაზე

განკარგულება №51

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების და ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის №5 დადგენილების 57-ე მუხლის თანახმად

განკარგულება №50

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ს.კ: 41.06.31.307 ნაკვეთზე განთავსებული №1 ნაგებობიდან, ერთი ოთახის 30 კვ.მ ფართის, ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობად, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დასკვნით წარმოდგენილი თანხის (23000 ლარი) 5%-ის ოდენობით განსაზღვრაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება №49

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების პირველი კვარტლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე

განკარგულება №48

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content